Φιλοθε'ί'τικες παραλίες.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΦΙΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ.