Ο Θεός τιμωρεί...

 

ΤΙΜΩΡΙΑΙ ΚΥΡΙΟΥ………..ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΛΠ.
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΑΔΑΜ Κ’Η ΕΥΑ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΗΚΟΥΣΑΝ ΕΝΤΟΛΗ ΘΕΟΥ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΜΩΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ, ΠΑΡΗΚΟΥΣΕ ΕΝΤΟΛΗΝ ΚΥΡΙΟΥ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Η ΠΡΟΦΗΤΙΣ ΜΑΡΙΑΜ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΛΑΛΗΣΕ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΣ, ΕΜΕΙΝΕ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΥΦΛΟΣ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΕΨΕΥΣΘΗΣΑΝ ΤΩ ΘΕΩ

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΙΟΥΔΑΣ Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΔΑΥΙΔ, ΑΜΑΡΤΗΣΕ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΗ ΟΥΡΙΟΥ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΑΛΩΜΩΝ ΑΜΑΡΤΗΣΕ ΕΠΟΙΗΣΕ ΕΙΔΩΛΑ

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΖΙΑΣ, ΕΙΣΗΛΘΕ ΘΥΜΙΑΣΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΣΑΟΥΛ Κ’ ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΟΡΕ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΛΑΛΗΣΑΝ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΝΑΔΑΒ ΚΑΙ ΑΒΙΟΥΔ ΥΙΟΙ ΑΑΡΩΝ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΗΚΟΥΣΑΝ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Η ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΛΩΤ, ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΗΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ
ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΛΑΟΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ, ΕΝ ΤΗ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ….ΤΙΜΩΡΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΩΝ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ….ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΕΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ….ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΑΔΑΜ Κ’Η ΕΥΑ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΗΚΟΥΣΑΝ ΕΝΤΟΛΗ ΘΕΟΥ
1. (Γένεσις Γ’24) Και Εξέβαλε τον Αδάμ και Κατώκισεν Αυτόν Απέναντι του Παραδείσου της Τρυφής και Έταξε τα Χερουβίμ και την Φλογίνην Ρομφαίαν την Στρεφομένην Φυλάσσειν την Οδόν του Ξύλου της Ζωής….

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΜΩΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΑΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
2. (Αριθμοί Κ’12) Και Είπε Κύριος προς Μωϋσήν και Ααρών Ότι ουκ Επιστεύσατε Αγιάσαι Με Εναντίων των Υιών Ισραήλ, διά Τούτο ουκ Εισάξετε Εσείς την Συναγωγήν Ταύτην εις την Γην, ήν Δέδωκα Αυτοίς Τούτο το Ύδωρ Αντιλογίας…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ, ΠΑΡΗΚΟΥΣΕ ΕΝΤΟΛΗΝ ΚΥΡΙΟΥ
3. (Ιωνάς Α’10,Β’1) Διότι Έγνωσαν οι Άνδρες Ότι εκ Προσώπου Κυρίου ήν Φεύγων (ο Ιωνάς) Ότι Απήγγειλεν Αυτοίς…..και Προσέταξε Κύριος Κήτει Μεγάλω Καταπιείν τον Ιωνάν και ήν Ιωνάς εν τη Κοιλία του Κήτους Τρεις Ημέρας και Τρεις Νύκτας…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Η ΠΡΟΦΗΤΙΣ ΜΑΡΙΑΜ ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΛΑΛΗΣΕ ΜΩΥΣΕΩΣ
4. (Αριθμοί ΙΒ’) Μαριάμ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ από τον Θεόν με Λέπρα Επτά Ημέρας Διότι Ελάλησε Κατά του Αδελφού της Μωϋσέως…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ
5. (Λουκά Α’20) Ο Πατήρ του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ Παραμένοντας Εννέα Μήνες Άφωνος, Διότι δεν Επίστευσε τα Λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ….

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΣ, ΕΜΕΙΝΕ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΥΦΛΟΣ
6. (Πράξεις Θ’9) Ο Απόστολος Παύλος Πρώην Διώκτης των Χριστιανών ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ Παραμένοντας Τρεις Ημέρες Τυφλός….και Χωρίς Φαγητό και Νερό….

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΕΨΕΥΣΘΗΣΑΝ ΤΩ ΘΕΩ
7. (Πράξεις Ε’1) Ανανίας και η Γυνή Αυτού Υποσχέθηκαν να Πωλήσουν Κτήμα τους και να Δώσουν τα Χρήματα στον Πέτρο….Αλλά Παρακράτησαν Μέρος Αυτών και ΕΤΙΜΩΡΗΘΗΣΑΝ με Θάνατο…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΙΟΥΔΑΣ Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ
8. (Ματθαίος ΚΖ’6) Μετά την Προδοσία ο Ιούδας Ως Γνωστόν Απήγξατο….Ουαί δε τω Ανθρώπω Εκείνω δι’ ου ο Υιός του Ανθρώπου Παραδίδοται Καλόν ήν Αυτώ ει ουκ Εγεννήθη ο Άνθρωπος Εκείνος…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΔΑΥΙΔ, ΑΜΑΡΤΗΣΕ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΗ ΟΥΡΙΟΥ
9. (Β’Βαιλ.ΙΑ’2) Ο Δαυΐδ παρ’ Ότι Είχε Πολλές Γυναίκες….Εφόνευσε τον Στρατηγό του Ουρία Έλαβε την Γυναίκα του Βηρσαβεέ και δι’ Αυτής Εγέννησε τον Σολομώντα…..Εξ’ ου και ο Πεντηκοστός Ψαλμός Ελέησόν με ο Θεός Κατά το Μέγα Έλεός Σου……Στην Συνέχεια ο Υιός του Αβεσαλώμ τον Εξέβαλε από το Βασίλειό του….και Έλαβε τις Γυναίκες του Πατέρα του Δαυΐδ……

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΑΛΩΜΩΝ ΑΜΑΡΤΗΣΕ ΕΠΟΙΗΣΕ ΕΙΔΩΛΑ
10.(Γ’Βασιλ.ΙΑ’5) Συνολικά Χίλιες Γυναίκες Είχε ο Σαλωμών (700+300)
Και Οικοδόμησε γι’ Αυτές Ειδολωλατρικούς Βωμούς και ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ από τον Θεόν….και Διέρρηξε την Βασιλεία του…

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΖΙΑΣ, ΕΙΣΗΛΘΕ ΘΥΜΙΑΣΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ
11.(Β.Παραλ.ΚΣΤ’16) Ο Βασιλέας Ιούδα Οζίας Παρήκουσε Εντολήν Θεού και Ηθέλησε να Θυμιάσει εις τα Άγια Κυρίου Όπου Μόνον ΙΕΡΕΙΣ Εισέρχονται, ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ Αμέσως με Λέπρα εις Όλον του το Σώμα…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΣΑΟΥΛ Κ’ ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ
12.(Α’Βασιλ.ΛΑ’6 και Α’Παραλ.Ι’13) Ο Βασιλεύς Σαούλ ο Οποίος Εξεδίωκε τον Δαυΐδ, Απέθανε εν ταις Αμαρτίαις Αυτού, και Επίσης και οι Τρεις Υιοί Αυτού Απέθαναν την Ίδια Ημέρα….

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΟΡΕ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΛΑΛΗΣΑΝ ΜΩΥΣΕΩΣ
13.(Αριθμοί ΙΣΤ’32) Η Συναγωγή Κορέ Αντέστησαν Μωϋσή, Διακόσιοι Πεντήκοντα Άνδρες και οι Οίκοι Αυτών ΕΤΗΜΩΡΗΘΗΣΑΝ Ηνοίχθη η Γη και Κατέπιεν Αυτούς….

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….ΝΑΔΑΒ ΚΑΙ ΑΒΙΟΥΔ ΥΙΟΙ ΑΑΡΩΝ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΗΚΟΥΣΑΝ
14.(Λευϊτ.Ι’1) Οι Δύο Υιοί Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗΣΑΝ με Θάνατον διά Πυρός Κυρίου, Διότι Παρήκουσαν Εντολήν του Θεού και Εθυμίασαν με Πύρ Αλλότριον ό ου Προσέταξεν Κύριος Αυτοίς…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Η ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΛΩΤ, ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΗΚΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ
15.(Γένεσις ΙΘ’17,26) Γυνή Λώτ Εξερχόμενη Από Σόδομα Παρακούοντας την Εντολήν, Επέβλεψεν εις τα Οπίσω και Εγένετο Στήλη Αλός…..

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ….Ο ΛΑΟΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ, ΕΝ ΤΗ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ
16.(Επιστολή Ιερεμίου 1) Διά τας Αμαρτίας ας Ημαρτήκατε Εναντίον του Θεού, Αχθήσεσθε εις Βαβυλώνα Αιχμάλωτοι υπό Ναβουχοδονόσορ Βασιλέως…….Αιχμάλωτοι Έως Γενεών ΕΠΤΑ…..

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ….ΤΙΜΩΡΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΩΝ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ….ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΕΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ….ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ
17. Όλα Όσα Αναφέρει το Βιβλίον της Αποκαλύψεως που Έγραψε ο Ηγαπημένος Μαθητής Ιωάννης ο Θεολόγος.!!!